شیشه سکوریت با قاب الومنیومی اتاق مدیریت

اجرا شده در تهران