شیشه ویترای کار شده

اجرا شده در باغ موزه گیاهان دارویی کردان