ساختمان نگهبانی شرکت داروسازی کاسپین

اجرا شده در شهرک صنعتی قزوین